У С Т А В

 

НА

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

“ЯВОР” АД

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ “Явор” АД е юридическо лице, отделно отакционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

/2/ (Отм.. с реш. на ОС от 27.07.2016 г.).

ФИРМА

Чл.2. /1/ Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е:“Явор” АД.

/2/ Фирмата се изписва и на латиница по следния начин – „ YAVOR”.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. (Изм. с реш. на ОС от 15.06.2009 г.)Седалището на дружеството е гр.Варна, а адресът му на управление гр. Варна бул. “Република” № 117.

СРОК

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.(Изм. с реш. на ОС от 26.06.2018 г.)Предметътна дейност на дружеството е: Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.

КАПИТАЛ

Чл.6. (Изм. с реш. на ОС от 30.09.2008 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 15079958 (петнадесет милиона седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем) лева.

Чл.7.(Изм. с реш. на ОС от 30.09.2008 г.) Капиталът е разпределен в 15079958 (петнадесет милиона седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя обикновени безналични поименни акции.

ВНОСКИ

Чл.8.В деня на Учредителното събрание са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен изцяло.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл.9/1/В случай на забава за внасяне на вноска, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0.5% на ден, но не повече от 10%.

/2/Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е направено писмено едномесечно предизвестие се смята за изключен.

/3/Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд “Резервен” на дружеството.

АКЦИИ

Чл.10./1/Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/4/Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11/1/Акциите на дружеството са безналични поименни.

/2/Всяка безналична поименна акция дава право на един глас.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.12.Акциите на дружеството се издават след заплащането на пълната им номинална стойност и става по ред определен от закон. Издаването има действие от регистрацията на акциите в Централния депозитар.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.13.Прехвърлянето на акциите става по ред определен със закон след регистрация в Централния депозитар.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14./1/ (Изм. с реш. на ОС от 30.09.2008 г.) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ (Изм. с реш. на ОС от 30.09.2008 г.)В срок до 5 (пет) години от вписването в търговския регистър на промените в този Устав, приети по решение на Общото събрание от 30.09.2008 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване (включително чрез публично предлагане) на нови акции.

/3/Увеличението на капитала е допустимо, само след като определения в Устава размер е напълно внесен.

/4/Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия. Акциите от допълнителната емисия, които не сапридобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите, съответно от СД.

/5/В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите, безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.15/1/Загубите според годишния баланс се покриват от фонд “Резервен” на дружеството.

/2/Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под стойността на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски от акционерите, притежаващи поименни акции. В случая се прилагат разпоредбите на чл.9 от този устав.

/3/Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.