ПОЛИТИКА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ

НА ИНФОРМАЦИЯ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Корпоративното управление на Явор АД осигурява навременно и точно оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на дружеството. Оповестяването включва съществена информация за финансовите и оперативни резултати от дейността на дружеството, мажоритарната акционерна собственост и правата за гласуване, информация за членовете на Съвета на директорите, съществените рискове и структурата на управление.

Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на правилото за равнопоставено отношение към акционерите, заложено в Програмата на Явор АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Явор АД предоставя на заинтересувани лица необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и  всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение за инвестиране.

Явор АД се ангажира да разкрива на обществеността регулираната информация по начин, който осигурява най-широко и едновременно разпространение до възможно най-широк кръг лица във всички държави членки и по начин, който не ги дискриминира.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД АКЦИОНЕРИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ

Явор АД отдава изключително значение на получаване на изчерпателна и навременна информация за общото събрание на акционерите, включително информация за датата, часа и мястото, дневния ред на общото събрание, конкретните предложения за решения по всяка точка от дневния ред, информация за реда за упражняване на правото на глас на акционерите.

45 дни преди датата на общото събрание дружеството предоставя на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса - София АД и на Централен депозитар АД материалите за събранието. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, в материалите се включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените лица. От деня на обнародване на поканата акционерите могат да се запознаят с материалите за общото събрание и в офиса на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

В рамките на общото събрание всеки акционер може да зададе въпроси към ръководството на Явор АД независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Всички заинтересувани лица могат да получават ежедневно информация за цената на акциите на Явор АД от специализираната ежедневна и периодична преса, от специализираните интернет сайтове и от сайта на Българска фондова борса http://www.bse-sofia.bg/ - Данни за търговията - Текуща сесия.