КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

 

І. ОСНОВНИ НАЧАЛА

Цел

Чл.1. (1) Този кодексът има за цел да установи и укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от мениджърите и служителите на Явор АД при или по повод осъществяването на техните правомощия.

(2) Изпълнението на задълженията по този кодекс води до укрепване на доверието и доброто име на Явор АД.

Компетентност

Чл. 2. Използване и прилагане на знанията и опита, които мениджърите и служителите притежават при осъществяване на техните функциите и непрекъснато повишаване на професионалната им квалификация.

Конфиденциалност

Чл. 3. Опазване и не разгласяване на фактите и обстоятелствата, станали известни на мениджърите и служителите при или по повод изпълнение на задълженията им.

Честност

Чл. 4. Почтено и етично поведение, съобразено с общо установените правила, честно отразяване на фактите и обстоятелствата, установени при осъществяване на техните функции.

Независимост

Чл. 5. Недопускане от мениджър или служител да му се оказва влияние от страна на свързани с него лица по отношение на неговата работа.

Обективност

Чл. 6. Вярно, точно и безпристрастно събиране, анализиране и оценяване от мениджъра и служителя на всички факти и обстоятелства, станали му известни при или по повод изпълнение на задълженията му.