ПРОГРАМА  ЗА  КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

НА "ЯВОР" АД, ГР.ВАРНА

 

Относно прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

 

 

У В О Д

 

Според принципите на добро корпоративно управление, управителните органи на Дружеството трябва да осигурят гарантиране на интересите на акционерите, увеличаване на тяхното благосъстояние и справедливото разпределение на печалбата. Програмата за добро корпоративно управление определя политиката и принципите, от които ще се ръководи Съвета на директорите на "Явор" АД, гр. Варна, за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация и за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на предприятието. Формирането на тази програма е продиктувано не само от законовите изисквания, но отразява намерението на мениджърите за възприемане на този нов модел взаимоотношения по отношение на акционерите на Дружеството и заинтересованите лица в бъдеще. Възприемането на тази програма за добро корпоративно управление, спазването на всички разпоредби, застъпени в Устава и Закона, както и предприемането на конкретни мерки за прилагане на принципите на корпоративно управление от страна на Съвета на директорите е едно добро начало, което ще допринесе, както за подобряване представянето на Дружеството пред инвеститорите, така и за постигане на дългосрочните цели на "Явор" АД, гр. Варна.

 

Ние Съвета на директорите на "Явор" АД, гр. Варна уведомяваме акционерите и потенциалните инвеститори, че всеки който проявява интерес към предоставена Програмата за добро корпоративно управление на "Явор" АД ще я открие в дружеството, в Комисията по финансов надзор /КФН/ и "БФБ - София" АД.

Ц Е Л И

1) Да се запази конкурентноспособността, чрез обновяване и адаптиране практиките си на корпоративно управление за да се отговори на новите изисквания и се оползотворят новите възможности;

2)  Подпомагане на  комуникацията и повишаване нивото на информационна обезпеченост на акционерите на Дружеството;

3)  Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството;

4)  Създаване на прозрачни и честни взаимоотношения между акционерите и мениджърите на дружеството;

5)  Улесняване вземането на решения от ръководните органи, относно краткосрочното и дългосрочното развитие на Дружеството, базиращи се на взаимната изгода, общи интереси и стремежа за постигане на целите на компанията;

6)  Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица;