" Я В О Р " А Д

гр. Варна

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

 
 

съгласно Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

 Януари 2008 година

 Настоящият регистрационен документ съдържа актуализация на съдържащата се информация в регистрационния документ на публичното дружество "Явор" АД - Варна, необходима за вземане на инвестиционно решение за инвестиране в акциите, емитирани от същото дружество, включително за основните рискове, свързани с емитента и неговата дейност.

  Комисията за Финансов Надзор е потвърдила регистрационния документ, но не носи отговорност за верността на представената в него информация.

 Настоящият регистрационен документ е изготвен от Директора за връзки с инвеститори по документи, представени от счетоводния  отдел на "ЯВОР" АД.

 Съдържание на регистрационния документ

            1. Основна информация и систематизирана финансова информация.

           2 . Рискови фактори..

           3. Информация за емитента.

           4. Резултати от дейността.

           5. Членове на управителни и контролни органи. Служители.

           6. Акционери със значително участие и структура на капитала.

           7.Финансова информация

           8.Допълнителна информация

 Желаещите могат да се запознаят с документа в "Явор" АД, гр.Варна, ул.  "Орех" №2, тел. 052/500317, всеки работен ден 9.00-17.30 ч. при Директора за връзки с инвеститорите.

 Инвестирането в ценни книжа е свързано с рискове. В настоящия регистрационен документ в раздел Рискови фактори са представени рисковите фактори, специфични за  "ЯВОР" АД.

 1. Основна информация и систематизирана финансова информация.

 Основна обслужваща банка на "ЯВОР" АД е "Булбанк" АД - гр.Варна ул."Петко Каравелов" №1.

Дружеството няма дългосрочни отношения с определени външни правни консултанти.

Одитори на дружеството за предходните  3 години са:

 За 2005 г. - Радка Янева Георгиева,гр. Варна,ул. „Дубровник", бл. 8

За 2006 г. - Недьо Михалев Недев, гр. Варна, ул. „Плиска" 7, ап. 5

За 2007 г. - Недьо Михалев Недев, гр. Варна, ул. „Плиска" 7, ап. 5

 "Явор" АД изготвя междинни тримесечни отчети. Отчетите са на разположение на инвеститорите на Интернет страниците на Българска Фондова Борса София АД и Комисията за Финансов Надзор.

 Систематизирана финансова информация за последните 3 финансови годинив хиляди лева

 

приходи от

печалба от

нетна печалба

нетна печалба

сума на

година

основна дейност

обичайната дейност

от дейността

на акция

активите

2005

1054

-880

-747

-6,63

3679

2006

5524

1050

1063

9,45

2504

2007

24176

19190

17234

153,14

17103

 

Година

Акционерен   капитал

Брой акции

 Дивидент на акция

2005

112537  

112537  

0

2006

112537  

112537  

0

2007

112537  

112537  

0

 

 

 

 
 

 2. Рискови фактори

 Дружеството е било изложено на лихвен и валутен риск.  Това се дължи преди всичко на значителния размер на задълженията към Агенцията за държавни вземания деноминирани в щатски долари на сума: главница 1529754,26 щ.д., лихва 1402799,74 щ.д., което към 31.12.2007 г. е изцяло погасено.

Дружеството е изложено на валутен риск чрез продажбите, покупките и задълженията които са деноминирани във валута, различна от българския лев.  Валутите, които основно водят до такъв риск са щатския долар и английския паунд.

Дружеството не е изложено на кредитен риск, тъй като няма значителна експозиция на търговските си вземания.