Уважаеми дами и господа,

На Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Явор”АД, гр. Варна, проведено на 23.06.2016 г. бе взето решение за преизбиране, с мандат за срок от пет години от датата на вписване в Търговския регистър, на членовете на Съвета на директорите: Павлин Иванов Николов, Мирослав Иванов Манолов и Светослав Марчев Миладинов.

Въз основа на решението на ОСА, на свое заседание от 23.06.2016 г. Съветът на директорите на „Явор”АД, взе решение за преизбиране на Павлин Иванов Николов за Председател на СД и преизбиране на Мирослав Иванов Манолов – за изпълнителен член – изпълнителен директор, управляващ и представляващ „Явор „АД, гр. Варна.

Мирослав Манолов
Изпълнителен директор
„Явор”АД, гр. Варна

 

Явор АД се управлява от Съвет на директорите в състав:

  • Павлин Иванов Николов - Председател на Съвета на Директорите
  • Светослав Марчев Миладинов - Член на Съвета на директорите
  • Мирослав Иванов Манолов - Изпълнителен Директор