Предприятието е създадено през 1945 година, като ТПК "Свобода". През 1971 година се слива с Промкомбинат "Явор", а през 1978 година и с ДИП "Сава Ганчев". През 1990 година се преобразува в дъщерна фирма на ДФ "Лазур".

Негов приемник от 05.02.1996 година е "Явор" ЕАД.

В резултат на масова приватизация се преобразува в "Явор" АД, вписано в Търговския регистър на Варненския Окръжен Съд е Решение от 17.02.1998 година по ф. д. 5540/95г.

„Явор" АД, град Варна е дружество, вписано в регистъра на емитентите през 1998 г. Дружеството е с основен капитал в размер на 15 079 958 лева, разпределен в 15 079 958 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев.

„Интерком груп" ООД е основен акционер на „Явор" АД, град Варна, притежаващ около 90% от гласовете в общото събрание на дружеството.

Интерком груп" ООД е водеща компания в търговията със стоманени тръби, арматурно желязо и ламарина.

Предметът на дейност на „Явор" АД е: Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.